Home / / ประกันรถยนต์ประเภท 2

ประกันรถยนต์ประเภท 2

มิถุนายน 28, 2022

9

ประกันภัยรถยนต์จำพวก อุ่นใจ บันเทิงใจ รถยนต์หาย ไฟใหม้ ชีวิตรวมทั้งเงินคู่ความ พร้อมเลือกทุนสัญญาประกันภัยในแบบที่คุณอยากเริ่มเพียงแต่ 3,000 บาท

ประกันประเภท 2

ตารางความคุ้มครองปกป้อง
ความรับสารภาพต่อบุคคลภายนอก
– 
ความทรุดโทรมต่อชีวิต ร่างกาย 500,000 บาท คน (10,000,000 บาท ครั้ง)
– 
ความเสื่อมโทรมต่อเงินทอง 1,000,000 บาท ครั้ง

ความยอมสารภาพต่อตัวรถยนต์
– 
รถยนต์หาย/ไฟลุก 50,000 – 100,000 บาท ครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)

ความคุ้มครองป้องกันตามเอกสารแนบ
– 
อุบัติเหตุเฉพาะบุคคล (คนขับขี่ คน ผู้โดยสาร คน) 50,000 บาท คน
– 
ค่าพยาบาล (คนขับขี่ คน ผู้โดยสาร คน) 50,000 บาท คน
– 
ประกันตัวคนขับขี่ 200,000 บาท คน

Recent

Most Viewed Post

Categories